2018-03-29

Regler för åsiktsannonsering i TV4

TV4:s egna riktlinjer kring åsiktsannonsering och politisk reklam utgår från såväl yttrandefrihetsgrundlagen som radio- och tv-lagens demokratiparagraf.

TV4:s riktlinjer för åsiktsannonsering och politisk reklam


Bakgrund:

När det analoga marknätet 2008 släcktes ned och Sverige gick över till digitala tv-sändningar upphörde dåvarande sändningstillstånd att gälla. I samband med det försvann kravet på opartiskhet i TV4:s sändningstillstånd, liksom det lagstadgade förbudet mot att diskriminera annonsörer. Sedan dess har TV4, liksom alla andra kommersiella svenska tv-kanaler, haft möjlighet att sända åsiktsannonser och politisk reklam.

Till EU-valet 2009 valde TV4 att erbjuda samtliga partier att annonsera i TV4:s kanaler och övriga plattformar. Målet var att öka engagemanget inför parlamentariska val, och därmed bidra till en fördjupad politisk diskussion och en stärkt demokrati.

TV4 verkar för en vidsträckt yttrandefrihet, för bredd och mångfald och för att vitt skilda åsikter ges plats även när det gäller annonsering. Politisk reklam är fortfarande en relativt ny företeelse i Sverige. Med hänsyn till det, för att säkerställa balans samt av respekt för det genomslag TV4 har finns följande riktlinjer och begränsningar kring åsiktsannonsering och politisk reklam. Utvecklingen av åsiktsannonsering och politisk reklam utvärderas löpande.

Definition:

TV4 har valt att definiera åsiktsannonsering och politisk reklam enligt följande:

Åsiktsannonser är annonser som har till syfte att främja en sak eller en idé, politiska åsikter, religiösa åsikter eller åsikter i intressefrågor. Åsiktsannonseringen delas upp i flera delar – reklam för hjälporganisationer, reklam för politiska partier (politisk reklam) och övrig åsiktsannonsering.

Hjälporganisationer annonserar i enlighet med vad som i övrigt gäller för annonsering och berörs inte av följande särskilda riktlinjer för åsiktsannonser.

Allmänna bestämmelser om åsiktsannonser och politisk reklam:

1. För åsiktsannonsering är respekten för det demokratiska statsskickets grundidéer, principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet särskilt viktig. Annonser eller annonsörer får inte misskreditera, överse med eller uppmana till diskriminering på grund av etnicitet, kön, religion, ålder, handikapp, sexuell läggning, eller på annat sätt befästa fördomar. Vid åsiktsannonsering är även insyn och transparens i annonsörens verksamhet viktig. 


2. Åsiktsannonser får visas i anslutning till alla program. Politisk reklam är dock inte tillåten i direkt anslutning till aktualitetsprogram med direkt koppling till ett val (valprogram), exempelvis partiledarintervjuer, valdebatter och utfrågningar. I övriga aktualitets- och nyhetsprogram är politisk reklam tillåten, dock med undantag för Nyheterna och Nyhetsmorgon under de särskilda valperioderna (se nedan).

3. Avsändaren ska vara tydlig och anges i slutet av varje annons.

4. Politiska partier som vill annonsera informeras om att syftet med kampanjen förväntas vara att föra fram sin egen politik.

5. Inget politiskt parti får sponsra eller på annat sätt finansiera tv-program. 

6. TV4:s ansvarige utgivare har som alltid slutgiltig beslutanderätt gällande vad som ska visas och vad som inte ska visas. Samtliga annonser ska godkännas av TV4.

Särskilda bestämmelser kring valet 2018:

7. I samband med riksdags-, landstings- och lokalvalen 2018 gäller för åsiktsannonsering och för period om 3 veckor innan respektive val att:

a. Endast reklam med politiskt parti som avsändare får förekomma, det vill säga ingen övrig åsiktsannonsering är tillåten, reklam för hjälporganisationer undantaget.

b. Alla partier erbjuds samma annonseringsvillkor.

c. För traditionell tv-sänd annonsering i TV4:s linjära tv-kanaler tar TV4 fram annonspaket för vardera nationell och lokal annonsering. Lokal annonsering i TV4 och nationell annonsering i TV4, Sjuan och TV12. Priserna för nationell annonsering är baserade på filmlängd om 20 sekunder. Priserna för de lokala paketen är beräknade utifrån filmlängder om 15 respektive 20 sekunder. Beroende på filmlängd räknas priset om enligt sedvanlig filmlängdsindexering. Oavsett filmlängd får kampanjerna inte vara större vad gäller trp och pris än det största annonspaketet (se också punkten d).

d. Köpet av reklamtid i de linjära tv-kanalerna inom TV4 är begränsat av två parametrar:
I. Antalet reklamkontakter får sammantaget maximalt vara 150 trp/vecka för nationell annonsering i TV4, 100 trp/vecka för lokal annonsering i TV4 och 60 trp/vecka för annonsering i TV4:s övriga linjära kanaler, samt maximalt 1 000 000 impressions på TV4 Play.
II. Reklaminvesteringen får inte överstiga priserna för det största annonspaketet inom respektive område TV4 nationellt, TV4 lokalt och TV4: övriga kanaler.

e. Endast pre-specific-bokningar är möjliga att göra under valperioden. Inga specialregler eller specialhantering är möjlig, exempelvis back-to-back-garanti eller placering i break.

f. Köpmålgrupp för nationell tv är A15-64 år i TV4 och A25-64 år i Sjuan och TV12. Uppföljning görs i respektive köpmålgrupp.

g. Varje annons måste vara hos TV4 senast fem arbetsdagar före första visning av respektive annons.

h. Politisk reklam får visas till och med att vallokalerna stänger för respektive val.

i. TV4 garanterar de politiska partierna plats under förutsättning att bokningen gjorts före ett visst angivet datum. För valen 2018 gäller att kampanjen måste vara beställd före 2018-04-20. Därefter kan kampanj bara bokas i mån av plats och i ordinarie säljsläpp.

j. Under den tre veckor långa valperioden är politisk reklam och åsiktsannonsering inte tillåten i TV4Nyheterna och Nyhetsmorgon.

k. För mer specifik information om priser etc., se villkoren i den framtagna paketeringen.