2017-02-10

Årsrapport Bonnier Broadcasting 2016

Stockholm den 10 februari 2017

 

STARKT RESULTAT FÖR TV4 - FORTSATTA UTMANINGAR FÖR C MORE OCH MTV

  • Bonnier Broadcasting redovisar ett operativt resultat för 2016 på 373 MSEK, med en omsättning på 7 397 MSEK. Resultatet speglar ett år av ökat tempo när det gäller att förflytta fokus från tittare till användare, och av fortsatt omställning. Ett nytt centralt moderbolag – Bonnier Broadcasting AB – startades, dit omkring 300 medarbetare flyttade för att arbeta med hela affärsområdet. Bonnier Broadcasting fortsätter att kraftfullt investera i teknik, innehåll och organisation, i syfte att vända nuvarande förluster hos C More och MTV till vinst.
  • TV4-Gruppen nådde ett nytt starkt resultat, och ökade vinsten till 734 MSEK (662 MSEK 2015), en ökning med 11 procent. Omsättningen ökade till 4 314 MSEK (4 234 MSEK), och rörelsemarginalen ökade till 17 procent (15,6 procent).
  • TV4-Gruppens resultat bygger på de stora tittar- och användarframgångar som skördats genom en fortsatt satsning på plattformsoberoende svenskt kvalitetsinnehåll oavsett genre. Men också på en fortsatt stark annonsmarknad, och ett omfattande förändringsarbete för att möta såväl annonsmarknad som teknik- och innehållsutveckling på ett bättre sätt. Under året noterades en lång rad nya digitala rekord, bland annat 2,2 miljoner inloggade användare på TV4 Play och nytt all-time-high för konsumtionen. PUT:en föll under året, men TV4-Gruppen ökade sina tittartidsandelar och noterade de högsta andelarna någonsin, med 32,4 procent av tittandet. TV4-Gruppen ökade såväl den nationella som den digitala försäljningen, och ökade också marknadsandelarna.
  • C More var för andra året i rad den snabbast växande SVOD-tjänsten i Sverige, och ökade under året kundportföljen med 90 procent. Både SVOD- och digital-tv-intäkterna ökade. Men fortsatt tunga och nödvändiga investeringar i innehåll/rättigheter, teknik och organisation – och en något långsammare tillväxt än beräknat – fortsatte att tynga resultatet. Det operativa resultatet landade på -307 MSEK.
  • Nyhetsbolaget nådde stora journalistiska framgångar, inte minst vid bevakningen av presidentvalet i USA. Under året ökade produktionen av plattformsoberoende journalistik för TV4 och TV4 Play kraftigt, liksom den digitala nyhetskonsumtionen. Under året prioriterades tillväxt inom nya affärer, där omsättningen ökade. Etableringskostnader bidrog till att resultatet landade i en knapp vinst i nivå med förra året (1 MSEK).
  • Finska MTV hade en fortsatt utmanande makroekonomisk situation. En ny ledningsgrupp lyckades genom fortsatta strukturella förändringar, effektiviseringar och investeringar i lokalt finskt innehåll att vända den negativa trenden under hösten, och öka sina tittartidsandelar. Därutöver säkrades en rad viktiga rättigheter inför utrullningen av SVOD-tjänsten C More i Finland i februari. Även om den negativa trenden bröts visade MTV:s en förlust på -56 MSEK.

 

OPERATIVT RESULTAT BONNIER BROADCASTING:

 

Helår 2015

Helår 2016

Förändring

TV4

 

 

 

Omsättning

4 234

4 314

80

EBITA

662

734

73

Nyhetsbolaget *

 

 

 

Omsättning

-

463

-

EBITA

-

1

-

MTV *

 

 

 

Omsättning

-

1 923

-

EBITA

-

-55

-

C More *

 

 

 

Omsättning

-

1 407

-

EBITA

-

-307

-

Bonnier Broadcasting

 

 

 

Omsättning

7 789

7 397**

-392

EBITA

417

373

-44

* Nyhetsbolagets, MTV:s och C Mores operativa resultat och omsättning har tidigare inte ingått i årsrapporteringen. För C Mores del påverkar koncernposter kopplade till ägarstrukturen det operativa resultatet, vilket gör att relevanta jämförelsetal i vissa delar saknas. Jämförelsetal är därför utelämnade.
** Omsättning efter interna koncernelimineringar.


TV4-GRUPPEN

2016 blev ett starkt tittar- och konsumtionsår för TV4-Gruppen. Inte minst digitalt noterades ett flertal rekord – bland annat med hela 2,2 miljoner inloggade användare på TV4 Play på bara sju månader, och med ett nytt all-time-high för både spenderad tid (över 64 miljoner timmar) och för nyhetskonsumtionen, som ökade med över 50 procent. Av de kommersiella tv-hus som under 2016 mättes av MMS stod TV4 Play för 2/3 av den digitala konsumtionen, både vad gäller strömstarter och spenderad tid.

Det traditionella tv-tittandet minskade något, till 2 timmar och 29 minuter per person och dag (en minskning med 5,5 minuter). TV4-Gruppen stod emot PUT-tappet väl; i genomsnitt ägnade varje person 46 minuter per person och dag åt TV4-Gruppens kanaler (en minskning med 1 minut). Tack vare det noterade TV4-Gruppen med 32,4 procent i tittartidsandel i huvudmålgruppen 15-64 år (31,7 procent 2015) sina högsta tittartidsandelar någonsin. För TV4-kanalen var 21,1 procent (20,9) den högsta tittartidsandelen på 10 år. Och TV12 fortsätter att vara Sveriges snabbast växande tv-kanal, medan Sjuan minskade något.

Det är TV4:s strategi med plattformsoberoende svenskt kvalitetinnehåll inom alla genrer som fortsätter skörda framgångar. Såväl inom drama och underhållning som sport, samhälle och nyheter. Och inte minst på nyhetssidan skördade TV4 stora framgångar, där sändningarna under USA-valet var kronan på verket och där TV4 för första gången slog huvudkonkurrenten SVT, både linjärt och digitalt.

På tillväxtsidan utökades TV4-Gruppens satsning på matekosystemet Köket. Under hösten lanserade en prenumerationstjänst med produkter, recept och tips samlade i Kökets box. Recept.nu relanserades som Köket.se och slog trafikrekord. Köket.se vann dessutom tre tunga priser. Internetworld utsåg sajten till Årets matsajt, den vann Publishingpriset för bästa informationssajt, och i Svenska designprisets kategori redaktionell digital vann den silver. Det kreativa talangnätverket ENT fortsatte att växa, och lanserade en rad nya digitala innehållsformat, -lösningar och partnersamarbeten under året.

Klicka här för mer information om tv-tittande och kommunikation 2016

 

FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD

Under 2016 genomfördes en lång rad förstärkningar av TV4-Gruppens annonserbjudande – och försäljningsorganisationen runtom i landet anpassades för att bättre möta varje annonsörs specifika behov. Bland annat öppnades möjligheten att göra så kallade pre-specifics-bokningar, med tre månaders framförhållning, vilket ökade flexibiliteten för annonsörerna. Därutöver lanserades programmatisk försäljning, nya målgrupper för nationell tv, nya digitala målgrupper baserade på inloggningen från TV4 Play och validerad förstapartsdata, samt en helt ny lokal total-tv-produkt som kombinerar online-tv och linjär tv.

Med över två miljoner inloggade användare på TV4 Play och en teknisk infrastruktur som säkerställer att enbart validerad förstapartsdata inkluderas i de målgrupper som annonsörerna köper, utvecklade och befäste under året videoalliansen WOO – där TV4 Play, Expressen TV, DN TV och Di Play ingår – positionen som det starkaste svenska kommersiella videoannonserbjudandet. Enligt MMS Trend & Tema för Q4 2016 var WOO den klart största svenska kommersiella videoaktören, med en veckoräckvidd på 29,3 procent, samtidigt som Aftonbladet TV som jämförelse minskade till 18,3 procent.

Enligt IRM:s decemberprognos (helårsutfallet publiceras först den 28 februari) ökar de totala medieinvesteringarna med 5,7 procent under 2016, till 34 775 MSEK. Webb-tv ökar enligt prognosen till 1 146 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 24,6 procent. De totala linjära tv-investeringarna beräknas minska med 1,6 procent, till 5 405 MSEK. TV4-Gruppens försäljning ökade i stället något, med 0,2 procent, och därmed ökade också marknadsandelen. Minskningen i reklaminvesteringar för traditionell tv är, enligt IRM, mindre (89 MSEK) än ökningen för webb-tv (226 MSEK).

Både den nationella reklamförsäljningen för TV4, TV12 och TV4 Guld, och reklamförsäljningen för TV4 Play slog sina tidigare rekord. Den nationella försäljningen ökade med 4 procent, den digitala försäljningen med 22 procent, och den lokala digitala försäljningen med 200 procent. Även försäljningen av associationsrätter ökade, med 15 procent.

TV4-Gruppen är, precis som tidigare, det ohotat största tv-huset när det gäller såväl räckvidd som TRP-leveranser*** till annonsmarknaden. Även om TV4-Gruppens räckvidd minskade något var minskningen för TV4-Gruppen betydligt mindre än för MTG och Discovery Networks, både i TV4-Gruppens huvudmålgrupper och i konkurrenternas.

Tv-husen levererade totalt 1 098 000 TRP till annonsmarknaden i målgruppen 15-64 år, en minskning med 4,2 procent (motsvarande drygt 47 500 ratings). TV4-Gruppen ökade sin andel av det totala antalet sålda TRP till 50,2 procent, medan MTG stod för 25,8 procent och Discovery Networks för 20,0 procent. Enbart TV4-kanalen levererade en betydligt högre TRP-mängd än hela MTG, eller hela Discovery Networks.

TV4-Gruppen minskade TRP-leveranserna med 1,1 procent, och producerade därmed 5 900 TRP mindre än 2015. TV4-kanalen producerade 7 800 TRP mindre än 2015 (en minskning med 2 procent) och Sjuan tappade 10 300 TRP (12 procent). Fortsatt växande TV12 gick mot strömmen och producerade 6 000 TRP mer (en ökning på 19 procent), och var också den kanal som ökade TRP-produktionen mest av alla kommersiella kanaler.
-  MTG tappade totalt 2,4 procent (motsvarande 6 900 TRP), trots ett sommar-OS. Tappet var störst för TV6, som minskade med 9 000 TRP (9 procent), medan TV3 ökade med 1 100 TRP (1 procent).
Discovery Networks tappade 11,9 procent (motsvarande 29 800 TRP). Kanal 5 tappade över 15 procent (motsvarande 19 800 TRP), medan några av de mindre kanalerna ökade.

*** TRP, Target Rating Point, 1 TRP=1 procent av tittandet i en specifik målgrupp. Siffrorna avser TRP-leverans i TV4:s huvudmålgrupp 15-64 år.

 

C MORE

Med en lång rad tekniska och innehållsmässiga förstärkningar och framgångar – och med ett intensifierat fokus på att erbjuda tittare och användare det starkaste lokala innehållet både vad gäller drama och sport – fortsatte C More för andra året i rad att vara den snabbast växande SVOD-tjänsten på den svenska marknaden. Kundportföljen växte med 90 procent, och SVOD- och digital-tv-intäkterna i Sverige och Danmark ökade med över 50 procent.

De fortsatt mycket stora investeringarna i innehåll, teknik och organisation, och en något långsammare tillväxt än beräknat, fortsatte dock att tynga det operativa resultatet, som landade i en förlust på 307 MSEK****.

Under året säkrades flera stora och viktiga lokala sporträttigheter för lång tid framöver, bland annat SHL-hockeyn, Hockeyallsvenskan och all svensk och europeisk landslagsfotboll. Dessa rättigheter är av stor betydelse för C Mores fortsatta tillväxt under de kommande åren. Liksom den satsning på starkt svensk originaldrama som inleddes under året, och som under 2017 resulterar i fyra nya svenska dramasatsningar med exklusiv premiär på C More, bland annat Saknad, Farang och Modus 2.

Investeringarna i teknik och organisation har ökat kraftigt, vilket varit nödvändigt både för att förflytta C More från positionen som ett renodlat innehållsbolag till ett teknik- och kundfokuserat digital first-bolag, och för att öka stabilitet och funktionalitet i tjänsten. Genom det arbetet minskade de kundrelaterade teknikproblemen under året med 80 procent.

Under februari 2017 lanseras SVOD-tjänsten C More även i Finland, av MTV.

**** Det operativa resultatet för C More påverkas av koncernposter kopplat till förändringar i ägarstrukturen.

 

NYHETSBOLAGET

För Nyhetsbolaget blev 2016 ett år av stora journalistiska framgångar på alla plattformar, och en kraftig tillväxt för nya affärer utanför grundbeställningen från TV4.

TV4:s och TV4Nyheternas nyhetsbevakning ökade under året, både i omfattning och i popularitet. TV4Nyheterna Live började sända mer eller mindre dygnet runt, alla dagar i veckan. Och konsumtionen av livenyheter ökade kraftigt – tittandet på nyheter och journalistik på TV4 Play ökade under året med 50 procent. Både 22-Nyheterna och Nyhetsmorgon ökade tittandet både linjärt och digitalt. Och under det amerikanska presidentvalet blev TV4 tittarnas och användarnas förstahandsval, och TV4 slog för första gången SVT när det gällde valbevakningen.

Utöver fokus på att leverera plattformsoberoende journalistik för TV4 prioriterades under året också tillväxt inom nya affärer. Antalet produktioner ökade kraftigt, och Nyhetsbolaget producerade inte mindre än nio programserier till såväl TV4-Gruppens som Discoverys tv-kanaler, exempelvis Stjärnkusken, Vägens hjältar, Tunnelbanan, Det stora tårtslaget och Camping Queens.

Nyhetsbolaget har också tagit emot ett ökat antal beställningar på annan video- och animerad produktion för externa kunder. Sammantaget bidrog denna produktion till att omsättningen inom nya affärer ökade kraftigt. Etableringskostnaderna på denna hårt konkurrensutsatta marknad bidrog dock till att resultatet landade i nivå med förra året – och Nyhetsbolaget redovisade en knapp vinst på 1 MSEK för 2016.

 

MTV

För MTV:s del bjöd den makroekonomiska situationen i Finland på fortsatt stora utmaningar, där annonsinvesteringarna totalt sjönk med 0,2 procent och för tv totalt minskade med 1,1 procent. Under en tuff tittarmässig vår utgjorde hockey-VM ett positivt undantag där halva befolkningen såg Finlands framgångar.

Genom de strukturella förändringar, effektiviseringar och investeringar i lokalt finskt programinnehåll som den nytillsatta MTV-ledningen genomförde vändes efter sommaren den negativa trenden, och mot slutet av året ökade MTV:s tittartidsandelar på nytt, både när det gäller lokal underhållning och nyheter, där tillväxten var stor både digitalt och linjärt. Och MTV avslutade året som klar marknadsledare.

Under slutet av året säkrades flera viktiga rättigheter, bland annat Formel 1 och Mumin. Dessa, tillsammans med bland annat hockey-VM, samt det bästa nationella och internationella film- och dramautbudet, bäddar för den utrullning av SVOD-tjänsten C More som under februari 2017 nu också sker i Finland.

Även om den negativa trenden nu har vänt och framtidsutsikterna ser bättre ut landade det operativa resultatet för MTV i en förlust på -56 MSEK.

 

ÖVRIGT

- Under 2016 bildades ett nytt centralt moderbolag – Bonnier Broadcasting AB – för hela affärsområdet (TV4 AB, C More Entertainment AB, MTV OY och Nyhetsbolaget AB). Till bolaget flyttade cirka 300 medarbetare inom innehåll, teknik, juridik, ekonomi och kommunikation.

- Inom ramen för det nya moderbolaget samordnades på innehållssidan en TV4- och C More-gemensam dramaavdelning och en gemensam sporthub. Genom dramasatsningen ökar resurserna för lokalt svenskt originaldrama, med premiär i C More och därefter visning i TV4. Under 2017 har fyra gemensamma originalserier premiär. Och genom att slå ihop C Mores och TV4:s sportavdelningar till en ny gemensam inhouse-sporthub skapades Sveriges ledande sportredaktion för rörlig bild, där all produktion av TV4:s och C Mores sport samlas.

 

Presskontakt:
Magnus Törnblom, presschef corporate Bonnier Broadcasting, magnus.tornblom@bonnierbroadcasting.com, +46 (0)70 266 27 12