2018-02-13

Årsrapport Bonnier Broadcasting 2017

Årsrapport Bonnier Broadcasting 2017
Stockholm den 13 februari 2018

 

REKORDRESULTAT FÖR TV4

 • Bonnier Broadcasting redovisar ett operativt resultat för 2017 på 423 MSEK (373 MSEK 2016), med en omsättning på 7 497 MSEK (7 397 MSEK 2016).
 • TV4 AB nådde sitt starkaste resultat någonsin, och ökade vinsten till 1 022 MSEK (734 MSEK 2016), en ökning med nästan 40 procent. Även omsättningen ökade, till 4 469 MSEK (4 314 MSEK), och rörelsemarginalen ökade till 23 procent (17 procent 2016).
 • Bakom TV4:s rekordresultat ligger de senaste årens konsekventa investeringar i svenskt kvalitetsinnehåll inom alla genrer, vilket medfört stora tittarframgångar på alla plattformar. Denna långsiktiga satsning på ”total-tv” – där plattformen på vilken TV4:s innehåll konsumeras inte spelar någon roll – fick sitt genombrott. Tack vare TV4 Plays tillväxt ökar den totala räckvidden för TV4:s tv-erbjudande över tid. Det har tagits emot väl av annonsmarknaden.
 • TV4 slog både sina linjära och digitala försäljningsrekord, och stärkte positionen som den största leverantören av reklamkontakter både linjärt och digitalt. Under året noterades en lång rad ytterligare rekord. TV4 Play passerade 3,8 miljoner inloggade användare och stod för över hälften av all MMS-mätt tid som lades på de kommersiella AVOD-tjänsterna. TV4-Gruppen noterade sina högsta tittartidsandelar någonsin, med över en tredjedel av allt tittande i huvudmålgruppen 15-64 år.
 • C More ökade både SVOD- och digital-tv-intäkterna och var för tredje året i rad den snabbast växande SVOD-tjänsten i Sverige. Antalet abonnenter mer än dubblerades efter stora tekniska förbättringar av tjänsten, ökad varumärkeskännedom och ett framgångsrikt innehållsår. Under året släpptes de första C More original-dramasatsningarna, som drev både abonnemangsförsäljning och konsumtion, och dessutom lanserades helt nya Sportkanalen och ett nytt OTT-sportpaket. Trots detta nådde inte C More de högt ställda tillväxtmål som satts upp. Stora investeringar i innehåll, teknik och organisation, samt en långsammare tillväxt än beräknat, fortsatte att tynga det operativa resultatet. Det förbättrades något, men landade i en förlust på 296 MSEK (-307 MSEK 2016).
 • Finska MTV hade det fortsatt tufft på en mycket utmanande marknad, där annonsinvesteringarna fortsatte att falla. MTV:s investeringar i finskt kvalitetsinnehåll fortsatte att skörda tittar- och konsumtionsframgångar, MTV var marknadsledare i alla kommersiella målgrupper, och noterade 2 miljoner inloggade användare på sin AVOD-tjänst. Under året lanserade MTV också SVOD-tjänsten C More i Finland. Det operativa resultatet försämrades på grund av den mycket tuffa ekonomiska situationen, till en förlust på 218 MSEK (-56 MSEK 2016).
 • 2017 var också ett år med fortsatt fokus på och högt tempo i omställning och digital transformation. Som en del i det arbetet flyttade Nyhetsbolagets medarbetare in i kärnan i TV4/Bonnier Broadcasting, och samordningen mellan TV4 och C More stärktes ytterligare. Omstruktureringen innebar också en minskning med ett 90-tal tjänster under året.

 

 OPERATIVT RESULTAT BONNIER BROADCASTING:

 

 

Helår 2016

Helår 2017

TV4

 

 

Omsättning

4 314

4 469

EBITA

734

1 022

Nyhetsbolaget *

 

 

Omsättning

463

453

EBITA

1

-18

C More

 

 

Omsättning

1 407

1 545

EBITA

-307

-296

MTV

 

 

Omsättning

1 923

1 732

EBITA

-56

-218

Övriga centrala kostnader**

 

 

Omsättning

-

479

EBITA

-

-67

Bonnier Broadcasting

 

 

Omsättning***

7 397

7 497

EBITA

373

423

 

* Under 2017 avvecklades bolaget. I resultatet ingår strukturkostnader för omställningen.
** Strukturkostnader och övriga ej fördelade kostnader.
*** Omsättning efter interna koncernelimineringar.

 

BONNIER BROADCASTING SVERIGE

Den digitala transformation som TV4-Gruppen, C More och Bonnier Broadcasting under de senaste åren genomgått har inneburit ett omfattande omställnings- och omstruktureringsarbete, där en allt tydligare samordning av reklam-tv-verksamheten inom TV4 och betal-tv-verksamheten inom C More är central – och där de båda affärsområdenas långsiktiga framgång är beroende av varandra.

Detta arbete intensifierades ytterligare under 2017. I samband med omstruktureringsarbetet avvecklades under året ett 90-tal tjänster från bolagen inom affärsområdet, för att ytterligare effektivisera och optimera organisationen.

Under slutet av året utsågs Mathias Berg – tidigare operativ chef för TV4 – till operativ chef också för C More, och därmed för hela Bonnier Broadcastings verksamhet i Sverige. Under slutet av året flyttade också hela TV4:s nyhets- och samhällsbevakning åter in i kärnan i TV4/Bonnier Broadcasting, efter att under ett antal år bedrivits inom det egna bolaget Nyhetsbolaget.

 

TV4-GRUPPEN

2017 blev ett rekordstarkt tittar- och konsumtionsår för TV4-Gruppen. Bakom framgångarna ligger en fortsatt satsning på högkvalitativt svenskt innehåll inom alla programgenrer, liksom fortsatta investeringar i att stärka teknik- och plattformsutvecklingen för att på bästa sätt möta användarnas högt ställda krav på funktionalitet och stabilitet. 2017 blev ett genombrott för det total-tv-erbjudande TV4 konsekvent jobbat mot, där det inte spelar någon roll om man tittar linjärt eller digitalt, och där den totala räckvidden för TV4 över tid ökat.

TV4 Play hade vid årsskiftet hela 3,8 miljoner inloggade användare och slog i princip alla tidigare rekord – bland annat när det gäller tiden man spenderar i tjänsten, antalet strömstarter och när det gäller reklamkontakter (se vidare under ”Försäljning och reklammarknad” ). I tid ökade konsumtionen med 18 procent, vilket innebär att TV4 Play stod för över hälften av all AVOD-konsumtion som öppet mäts och redovisas av MMS (TV4 Play – 52 procent, MTG – 18 procent, Discovery Networks – 14 procent, Aftonbladet TV – 15 procent). Varje strömstart på TV4 Play sågs i snitt av 1,5 personer, och i snitt tittade de 17 minuter per strömstart. Att ha ett högt tillsammanstittande och att öka tiden man spenderar i tjänsten ligger i linje med TV4:s ambition att fortsätta bygga TV4 Play till den naturliga startpunkten för den digitala tv-upplevelsen.

Det traditionella tv-tittandet fortsatte som väntat att minska, till drygt 2 timmar och 20 minuter per person och dag (en minskning med 8,5 minuter och 5,8 procent). I TV4-Gruppens huvudmålgrupp 15-64 år spenderades i genomsnitt drygt 1 timme och 58 minuter framför tv:n per person och dygn. TV4-Gruppen fortsatte att stå emot PUT-tappet väl; i genomsnitt ägnade varje person 45 minuter per dag åt TV4-Gruppens kanaler (en minskning med 1 minut). Tack vare det noterade TV4-Gruppen med 33,8 procent i tittartidsandel i huvudmålgruppen 15-64 år (32,7 procent 2016) sina högsta tittartidsandelar någonsin. Även TV12 slog rekord med 3,0 procent av tittandet (2,3 procent 2016). Och för huvudkanalen TV4 noterades den högsta tittartidsandelen sedan 2006, med 21,5 procent (21,1) av tittandet. TV4-Gruppens kanaler ökade också sina andelar i de kommersiella konkurrenternas huvudmålgrupper och stärkte därmed positionen som det största tv-huset i alla kommersiella målgrupperna.

Tittarframgångarna nåddes inom så väl drama och underhållning som sport, samhälle och nyheter. Nyhetskonsumtionen fortsatte att öka både när det gäller tittandet på TV4Nyheterna och Nyhetsmorgon, och på TV4 Play ökade nyhetskonsumtionen med 75 procent, för livesändningar med hela 95 procent. Stora underhållningssatsningar som Idol, Så mycket bättre, Let’s dance och Mandelmanns gård skördade stora tittarframgångar. Det gäller också de C More- och TV4-gemensamma dramasatsningar – som till exempel Saknad, Farang och Rebecka Martinsson – som först har exklusiv C More-visning, därefter frivisning i TV4, och sedan återgår in i bibliotek i C More, en strategi som varit framgångsrik och drivit tittande och konsumtion både i TV4 och på C More.

På tillväxtsidan utökades TV4-Gruppens satsning på matekosystemet Köket, som under året tilldelades ytterligare ett pris – Dagligvarugalans pris Årets matinspiration. Antalet prenumeranter på Kökets box ökade kraftigt. Under slutet av 2017 lanserades också nästa led i Kökets matekosystem – onlinekurser med några av Sveriges främsta kockar och konditorer. Sveriges ledande digitala fotbollsplattform Fotbollskanalen lade ytterligare ett framgångsrikt år bakom sig, med trafik som flera veckor under 2017 låg på all time high-nivåer, och har därmed lagt grunden för kommande VM-år, och ett år då TV4 och C More tar över all herrlandslagsfotboll. ENT, TV4-Gruppens kreativa nätverk, fortsatte sin positiva utveckling, både vad gäller konsumtion och intäkter, och fortsatte etableringen sig som en attraktiv partner för både talanger och kunder. Under året lanserades den egna ENT-kanalen.

Här kan du läsa mer om tv-tittandet och konsumtionen under 2017.

 

Försäljning och reklammarknad

TV4-Gruppen fortsätter att driva utvecklingen mot en plattformsoberoende högkvalitativ konsumtion och ett plattformsoberoende och transparent annonserbjudande. Över tid ökar TV4-Gruppens totala räckvidd, då den väntade nedgången för TV4-Gruppens linjära kanaler överträffas av den räckviddsökning som TV4 Play adderar. Sedan 2014 har TV4-Gruppens totala räckvidd ökat med 1 procentenhet, till 66 procent i veckoräckvidd (TNS-Sifo Orvesto).

Under 2017 förstärktes TV4-Gruppens erbjudande till annonsmarknaden, och därmed stärktes också positionen som marknadsledare. TV4 är det ohotat största kommersiella tv-huset både när det gäller total räckvidd, TRP-leveranser linjärt och levererade reklamkontakter för online video.

Utrullningen av ett total-tv-erbjudande för den lokala marknaden fortsatte under året, där linjär tv och digital video kombineras för maximal räckvidd och effekt. Under året lanserades inom ramen för videoalliansen WOO – det största svenska videoannonserbjudandet där TV4 Play, Expressen TV, DN TV och Di Play ingår – också utökade målgrupper på förstapartsdata, fler styrningsmöjligheter och format/kategorier. De pre-specificbokningar – det vill säga specificbokningar med tre månaders framförhållning för ökad flexibilitet för annonsörerna – som introducerades under 2016 uppskattades av marknaden och blev en stor framgång. Under 2017 introducerades också den möjligheten för Sjuan och TV12.

TV4 Plays framgångar fortsatte och TV4 Play tar marknadsandelar på den totala digitala annonsmarknaden. Vid årets slut hade hela 3,8 miljoner loggat in på den största svenska AVOD-tjänsten. Konsumtionsökningen på 18 procent ledde till att över hälften (52 procent) av all tid som spenderades i de MMS-mätta AVOD-tjänsterna (TV4, MTG, Discovery, Aftonbladet) lades på TV4 Play. Med en ökning av annonslagret med 38 procent och en ökning av antalet levererade reklamexponeringar med hela 75 procent stod TV4 Play under 2017 därmed för nästan hälften (46 procent) av alla MMS-mätta AVOD-tjänsters reklamkontakter. Med en completion rate (hur många som faktiskt såg hela reklamen) på 97 procent, ett tillsammanstittande på TV4 Play på i genomsnitt 1,5 personer per strömstart, och ett snittittande per strömstart på 17 minuter. Med ökade krav på transparens, mätbarhet, innehålls- och annonsmiljö, viewability och hög completion rate fortsätter efterfrågan på annonsköp i TV4 Play att vara hög in i 2018.

Enligt IRM:s decemberprognos (helårsutfallet publiceras först den 20 februari) ökar de totala medieinvesteringarna med 8,3 procent under 2017, till 37 806 MSEK. Från att föregående år ha minskat ökar enligt prognosen investeringarna i linjär tv med 1,7 procent, till 5 497 MSEK. För webb-tv är ökningen 38 procent, till 1 606 MSEK.

TV4-Gruppens ökningstal är högre och TV4-Gruppen slog sina tidigare rekord både linjärt och digitalt. Efterfrågan på traditionell tv-reklam ökade med en stor tillströmning av både nya och återvändande annonsörer. TV4:s linjära nationella reklamförsäljning ökade med 7,3 procent och digitalt låg ökningen för TV4 Play på hela 74 procent (för WOO var ökningen 78 procent). Det innebär att TV4 stärkte positionen både linjärt och digitalt, och växte snabbare än dessa marknader i snitt. Intresset för sponsorskap, innehållssamarbeten och konceptuella helhetslösningar ökade också under 2017 och steg med 4,2 procent. Såväl intresset för reklam som sponsorlösningar håller i sig inför 2018, där stora format blir större, och med förra årets framgångar har försäljningen av de större formaten gått rekordsnabbt.

TV4-Gruppen är, precis som tidigare, det ohotat största tv-huset när det gäller såväl räckvidd som TRP-leveranser**** till annonsmarknaden. Även om TV4-Gruppens räckvidd minskade något var minskningen för TV4-Gruppen betydligt mindre än för MTG och Discovery Networks, både i TV4-Gruppens huvudmålgrupper och i konkurrenternas. Veckoräckvidden för TV4-Gruppens kanaler låg på 61,6 procent i huvudmålgruppen 15-64 år, och TV4:s kanaler noterade under året de högsta totala tittartidsandelarna någonsin, med 33,7 procent av allt tv-tittande i huvudmålgruppen. För huvudkanalen TV4 noterades den högsta tittartidsandelen sedan 2006, och för TV12 den högsta någonsin.

Tv-husen levererade totalt 1 027 000 TRP till annonsmarknaden i målgruppen 15-64 år, en minskning med 6,5 procent (motsvarande drygt 71 000 ratings). Tack vare att TV4-Gruppens minskning var avsevärt lägre än konkurrenternas ökade TV4-Gruppen sin andel av det totala antalet sålda TRP till 53 procent (50,2), medan MTG minskade till 22,2 (25,8) procent och Discovery Networks stod för 20,1 (20,0) procent. Enbart huvudkanalen TV4 levererade en långt högre TRP-mängd än alla MTG:s reklamkanaler tillsammans, eller alla Discovery Networks reklamkanaler tillsammans. Och Sjuan levererade under 2017 nästan lika många TRP som TV3.

 • TV4-Gruppens TRP-leveranser minskade till 543 900 TRP, en minskning med 1,4 procent (7 700 TRP) från 2016. Huvudkanalen TV4 producerade 374 900 TRP, vilket är 11 000 TRP mindre än 2016 (en minskning med 3 procent) och Sjuan tappade 4 900 TRP (6 procent) till 73 200 TRP. Fortsatt växande TV12 gick mot strömmen och producerade 49 000 TRP, vilket är 11 000 TRP mer än föregående år (en ökning på 29 procent), och var därmed den enskilda kanal som ökade TRP-produktionen mest av alla kommersiella kanaler.
 • MTG tappade hela 19,5 procent (motsvarande 55 400 TRP) till 228 200 TRP, och tappet var störst för TV3 och TV6, som minskade med 32 200 TRP (30 procent, till 74 400 TRP) respektive 20 600 TRP (23 procent, 69 900 TRP).
 • Discovery Networks tappade till 206 500 TRP, en minskning med 6,1 procent (motsvarande 13 400 TRP). Kanal 5 tappade 13 procent (motsvarande 13 800 TRP) till 96 200 TRP, medan några av de mindre kanalerna ökade.

**** TRP, Target Rating Point, 1 TRP=1 procent av tittandet i en specifik målgrupp. Siffrorna avser TRP-leverans i TV4:s huvudmålgrupp 15-64 år.

 

 

C MORE

Med ett stenhårt fokus på att vända C Mores förluster har en lång rad satsningar, investeringar och åtgärder genomförts under 2017, både på innehållssidan, kring C Mores varumärke och när det gäller tjänstens tekniska stabilitet och användarvänlighet.

Abonnemangsutvecklingen är fortsatt stark. C More var för tredje året i rad Sveriges snabbast växande SVOD-tjänst, och växer tack vare en dubblering av kundbasen betydligt mer än marknaden. C More fick högst betyg av de svenska SVOD-tjänsterna i Svenskt Kvalitets-Index, och tjänstens väsentligt förbättrade tekniska stabilitet har bidragit till att C Mores NPS (Net Promoter Score) ökat kraftigt.

Under 2017 blev strategin med C Mores lokala innehållsfokus än tydligare för användarna. TV4:s innehåll flyttade in reklamfritt på C More, liksom SF Kids. De första C More Original-serierna hade premiär, och samtliga blev stora framgångar både i termer av sålda abonnemang och konsumtion. Bland dessa utmärkte sig Saknad, Farang, Torpederna och Modus.

Under året sjösattes också en ny sportstrategi genom lanseringen av Sportkanalen och nya OTT-paketet C More Standard Sport. Det nya sporterbjudandet – som innefattar utvalda matcher från SHL, Allsvenskan, stora mästerskap, handboll, innebandy, PGA-golf och mycket mer – anpassades till en bredare målgrupp och på en lägre prispunkt än det fullständiga sportpaketet. Lanseringen har varit en framgång och Sportkanalen finns redan hos samtliga större operatörer.

Under hösten drevs också ett omfattande tillväxtprojekt för SVOD-tjänsten som kraftigt ökat direktkonverteringarna från TV4 Play. Arbetet med att ytterligare stärka och närma TV4 Play med C More fortsätter. Det gäller även organisatoriskt, där de två verksamheterna nu synkroniseras ännu tydligare, under nye operative chefen Mathias Berg.

Såväl SVOD- som digital-tv-intäkterna ökade, men trots många framgångsrika insatser under året har C More inte nått de högt ställda tillväxtmål som satts upp. C Mores resultat förbättrades något, men fortsatt höga rättighets- och omställningskostnader, stora investeringar i teknik och innehåll, och en tillväxt som varit under prognos fortsätter att leda till stora förluster. Det operativa resultatet landade i en förlust på 296 MSEK (-307 MSEK 2016).

Under februari 2017 lanserades SVOD-tjänsten C More även i Finland, av MTV (se vidare under MTV).

 

BONNIER BROADCASTING FINLAND

MTV

Den ekonomiska situationen i Finland innebar fortsatt stora utmaningar för 60-års-jublilerande MTV. Trots en konjunkturförbättring tilltog fallet för de finska annonsinvesteringarna. Marknaden i sin helhet sjönk med 2,8 procent och för tv-annonsering var minskningen 5 procent.

MTV:s fortsatta investeringar i och fokus på lokalt finskt kvalitetsinnehåll bidrog till framgångar både linjärt och digitalt. Huvudkanalen MTV3 ökade sina tittartidsandelar, både när det gäller nyheter och underhållning. Under året hade MTV en tittartidsandel på 25,7 procent (i målgruppen 10-54), och vid utgången av året var MTV marknadsledare i alla kommersiella målgrupperna. Den digitala AVOD-tjänsten MTV Katsomo nådde i slutet av året 2 miljoner inloggade användare.

I februari lanserades SVOD-tjänsten C More i Finland. Tjänsten – som erbjuder ett rikt premiumutbud av både sport, underhållning och drama – mottogs väl av den finska publiken, och har haft en stark tillväxt, en tillväxt som förväntas fortsätta under 2018.

Det operativa resultatet för MTV landade på grund av den mycket tuffa ekonomiska situationen i en förlust på 218 MSEK (- 56 MSEK 2016).

 

ÖVRIGT

 • I samband med det världsomspännande #metoo-uppropet blev TV4 en av de aktörer som fick hård kritik för sin underlåtenhet att agera vid missförhållanden i anslutning till en av TV4:s produktioner. Kritiken var befogad, vilket visade sig både i det interna arbete som vidtogs, och den externa utredning som TV4 tillsatte. Efter ett omfattande arbete sjösatte TV4 en kraftfull handlingsplan – Nollmissionen – var syfte är att förebygga och motverka trakasserier och kränkningar, samt att förenkla upptäckt och hantering av dem. Nollmissionen inkluderar bland annat tydligare riktlinjer, utbildningar av samtliga chefer och medarbetare, initiativ till branschgemensamma möten, ett internt etiskt råd, tydligare dialog och kravställning i relation till externa produktioner, och ett nytt visselblåsarsystem som även omfattar medarbetarna på de produktionsbolag TV4 anlitar.
 • Det löpande och kraftfulla omställnings-, omstrukturerings- och transformationsarbetet som TV4, C More och Bonnier Broadcasting bedrivit under fem år fortsatte. Samordningen mellan de olika verksamheterna – främst mellan reklam-tv-verksamheten i TV4 och betal-tv-verksamheterna i C More – intensifierades. Omställnings- och rationaliseringsarbetet innebar att ett 90-tal tjänster avvecklades under året.
 • I den omställningen avvecklades under hösten de linjära tv-kanalerna TV4 Fakta XL och TV4 Komedi. Kanalerna har varit viktiga delar i TV4-Gruppens flerkanalsstrategi, men behovet av den typen av linjära kanaler har minskat över tid. Genom avvecklingen frigjordes resurser och skapdeas utrymme för att ytterligare stärka fokus på de större kanalerna TV4, Sjuan, TV12, samt på TV4 Play och C More.
 • Som en del i effektiviseringsarbetet beslutades under året att det fristående Nyhetsbolaget – som producerat all nyhets- och samhällsjournalistik för TV4 – skulle avvecklas, och att medarbetarna där skulle flytta in i kärnverksamheten. Detta skedde vid årsskiftet 2017/2018.
 • Under hösten lanserade C More integrationsprojektet Filmtegration, som går ut på att via utvald svensk film med tillhörande utbildningsmaterial göra det enklare och roligare för nyanlända svenskar att lära sig det svenska språket och kulturen. Filmtegration användes vid årsskiftet av 1 800 SFI-lärare (Svenska för invandrare) i 67 svenska kommuner. I en undersökning bland lärarna uppgav 8 av 10 att Filmtegrationsprojektet gjort det roligare för nyanlända att lära sig om svenska språket och svensk kultur – och över hälften att inlärningen blivit enklare.